جستجو

معرفی کتاب

حاج قاسم سلیمانی
متن کامل وصیت‌نامه سیاسی - الهی سپهبد شهید حاج‌قاسم سلیمانی

« بسم الله الرحمن الرحیم »

شهادت میدهم به اصول دین
اشهد أن لا اله الا الله و اشهد أنّ محمدا رسول الله و اشهد أنّ امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب و اولاده المعصومین
اثنی عشر ائمّتنا و معصومیننا حجج الله .
شهادت میدهم که قیامت حق است، قرآن حق است، بهشت و جهنّم حق است، سؤال و جواب حق است، معاد،
عدل، امامت، نبوت حق است .
خدایا! تو را سپاس میگویم به خاطر نعمتهایت .

 

متن کامل وصیت نامه

دکتر مصدق
کتاب «دکتر مصدق، نگین سیاست ایران و نطق‌های تاریخی او»

کتاب مجموعه سخنرانی های دکتر مصدق است که در مجبلس پنجم و ششم شورای ملی ارائه شده
است. مجلس پنجم و ششم، که از 1302 آغاز و تا 1307 اداما یافتند، به دلیل
اوضاع خاصی ک جامعه ایران با آن درگیر بود، از جمله تغییر حکومات از قاجار به
پهلوی شرایط ویژه ای را میگذراند، لذا دست یافتن به موضوعات و مطالبی که در
این دو مجلس عنوان میشد بسیار حائز اهمیت است. این کتب که برگی از تاریخ
معاصر ایران است توسط حسین مکی، یکی از شخصیت های سیاسی هم عصر دکترمصدق، گردآوری شده است.

شرح خلاصه ای از کتاب

رهبری
خون دلی که لعل شد

خاطراتی از دوران کودکی، نوجوانی، جوانی و مبارزات رهبری در این کتاب به انتخاب خودشان و همچنین با نتیجه گیری و نکته گویی خودشان آمده است مطالبی که گاها برای اولین بار عنوان می شوند:
وجه تمایز ایشان با استاد مطهری، شهید بهشتی و شهید باهنر و دکتر شریعتی و تحلیل خودشان از این موضوع برای اولین بار، تمایل ایشان به سخن گفتن به عربی و مشکلات تفاوت های عربی فصیح و شعبی
خاطرات تبعید و زندان و عملکرد ایشان و نکته گویی های خودشان
این کتاب بسیار درس آموز است و همان طور که اشاره شد انتخاب خاطرات از جانب خود ایشان و همچنین توضیحات خود ایشان در کنار خاطره این کتاب را بی نظیر کرده است.

 

جمعیت
آغاز پایان

"آغاز پایان" با موضوع بررسی راهبردهای جمعیتی آزادسازی قدس و نابودسازی اسرائیل، عنوان آخرین اثر پژوهشی صالح قاسمی در مقوله تحولات جمعیت است.

جمعیت
کتاب « هرم وارونه جمعیت »

این کتاب تکامل تدریجی نظام های بازنشستگی در اروپا را به تصویر می کشد و تشریح می کند که چگونه سیاست گذاران با توجه به قاعده پهن هرم جمعیتی ( با تعداد زیاد جوانان و تعداد کم سالمندان) قادر بودند پوشش بیمه ای را گسترش دهند و سخاوتمندانه به افزایش مستمری بپردازند. در شرایطی که افزایش امید به زندگی و کاهش نرخ باروری به کاهش جمعیت در سن کار و افزایش جمعیت سالمند منجر شده است، هرم جمعیتی در بسیاری از کشورها به شکل ستون و یا حتی هرم وارونه درآمده است.

کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید
کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید

هر چند اصلی ترین دلیل مطرح شده تهر چند اصلی ترین دلیل مطرح شده توسط موافقین تشکیل مجدد وزارت بازرگانی بهبود ساماندهی شبکه توزیع است، ولی… هر چند اصلی ترین دلیل مطرح شده تهر چند اصلی ترین دلیل مطرح شده توسط موافقین تشکیل مجدد وزارت بازرگانی بهبود ساماندهی شبکه توزیع است، ولی…هر چند اصلی ترین دلیل مطرح شده تهر چند اصلی ترین دلیل مطرح شده توسط موافقین تشکیل مجدد وزارت بازرگانی بهبود ساماندهی شبکه توزیع است، ولی…هر چند اصلی ترین دلیل مطرح شده تهر چند اصلی ترین دلیل مطرح شده توسط موافقین تشکیل مجدد وزارت بازرگانی بهبود ساماندهی شبکه توزیع است، ولی…هر چند اصلی ترین دلیل مطرح شده تهر چند اصلی ترین دلیل مطرح شده توسط موافقین تشکیل مجدد وزارت بازرگانی بهبود ساماندهی شبکه توزیع است، ولی……

کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید
کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید

هر چند اصلی ترین دلیل مطرح شده تهر چند اصلی ترین دلیل مطرح شده توسط موافقین تشکیل مجدد وزارت بازرگانی بهبود ساماندهی شبکه توزیع است، ولی… هر چند اصلی ترین دلیل مطرح شده تهر چند اصلی ترین دلیل مطرح شده توسط موافقین تشکیل مجدد وزارت بازرگانی بهبود ساماندهی شبکه توزیع است، ولی…هر چند اصلی ترین دلیل مطرح شده تهر چند اصلی ترین دلیل مطرح شده توسط موافقین تشکیل مجدد وزارت بازرگانی بهبود ساماندهی شبکه توزیع است، ولی…هر چند اصلی ترین دلیل مطرح شده تهر چند اصلی ترین دلیل مطرح شده توسط موافقین تشکیل مجدد وزارت بازرگانی بهبود ساماندهی شبکه توزیع است، ولی…هر چند اصلی ترین دلیل مطرح شده تهر چند اصلی ترین دلیل مطرح شده توسط موافقین تشکیل مجدد وزارت بازرگانی بهبود ساماندهی شبکه توزیع است، ولی……

کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید
کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید

هر چند اصلی ترین دلیل مطرح شده تهر چند اصلی ترین دلیل مطرح شده توسط موافقین تشکیل مجدد وزارت بازرگانی بهبود ساماندهی شبکه توزیع است، ولی… هر چند اصلی ترین دلیل مطرح شده تهر چند اصلی ترین دلیل مطرح شده توسط موافقین تشکیل مجدد وزارت بازرگانی بهبود ساماندهی شبکه توزیع است، ولی…هر چند اصلی ترین دلیل مطرح شده تهر چند اصلی ترین دلیل مطرح شده توسط موافقین تشکیل مجدد وزارت بازرگانی بهبود ساماندهی شبکه توزیع است، ولی…هر چند اصلی ترین دلیل مطرح شده تهر چند اصلی ترین دلیل مطرح شده توسط موافقین تشکیل مجدد وزارت بازرگانی بهبود ساماندهی شبکه توزیع است، ولی…هر چند اصلی ترین دلیل مطرح شده تهر چند اصلی ترین دلیل مطرح شده توسط موافقین تشکیل مجدد وزارت بازرگانی بهبود ساماندهی شبکه توزیع است، ولی……

sdsd
کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید

هر چند اصلی ترین دلیل مطرح شده تهر چند اصلی ترین دلیل مطرح شده توسط موافقین تشکیل مجدد وزارت بازرگانی بهبود ساماندهی شبکه توزیع است، ولی… هر چند اصلی ترین دلیل مطرح شده تهر چند اصلی ترین دلیل مطرح شده توسط موافقین تشکیل مجدد وزارت بازرگانی بهبود ساماندهی شبکه توزیع است، ولی…هر چند اصلی ترین دلیل مطرح شده تهر چند اصلی ترین دلیل مطرح شده توسط موافقین تشکیل مجدد وزارت بازرگانی بهبود ساماندهی شبکه توزیع است، ولی…هر چند اصلی ترین دلیل مطرح شده تهر چند اصلی ترین دلیل مطرح شده توسط موافقین تشکیل مجدد وزارت بازرگانی بهبود ساماندهی شبکه توزیع است، ولی…هر چند اصلی ترین دلیل مطرح شده تهر چند اصلی ترین دلیل مطرح شده توسط موافقین تشکیل مجدد وزارت بازرگانی بهبود ساماندهی شبکه توزیع است، ولی……

sds
کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید

هر چند اصلی ترین دلیل مطرح شده تهر چند اصلی ترین دلیل مطرح شده توسط موافقین تشکیل مجدد وزارت بازرگانی بهبود ساماندهی شبکه توزیع است، ولی… هر چند اصلی ترین دلیل مطرح شده تهر چند اصلی ترین دلیل مطرح شده توسط موافقین تشکیل مجدد وزارت بازرگانی بهبود ساماندهی شبکه توزیع است، ولی…هر چند اصلی ترین دلیل مطرح شده تهر چند اصلی ترین دلیل مطرح شده توسط موافقین تشکیل مجدد وزارت بازرگانی بهبود ساماندهی شبکه توزیع است، ولی…هر چند اصلی ترین دلیل مطرح شده تهر چند اصلی ترین دلیل مطرح شده توسط موافقین تشکیل مجدد وزارت بازرگانی بهبود ساماندهی شبکه توزیع است، ولی…هر چند اصلی ترین دلیل مطرح شده تهر چند اصلی ترین دلیل مطرح شده توسط موافقین تشکیل مجدد وزارت بازرگانی بهبود ساماندهی شبکه توزیع است، ولی……