جستجو

داشتن رهبر خوب کافی نیست

30 تیر, 1399 - 11:53
9
Video file

هیچ اسرائیلی؛ هیچ یهودی ؛ هیچ ترامپی بدتر از این غرور و خودخواهی نیست
🔹 "اعداء عدوک نفسک بین یدیک"
# موسوی_خوئینی ها