جستجو

کار بزرگی که سردار سلیمانی و سپاه قدس انجام داده‌اند

12 بهمن, 1398 - 07:15
11
رهبر انقلاب در نماز جمعه‌ اخیر تهران که به امامت ایشان برگزار گردید، درباره‌ نیروی قدس و اهداف این نیرو بیاناتی را ایراد فرمودند، خط حزب‌الله با توجه به این بخش از سخنان رهبر انقلاب در سخن هفته‌ خود به این موضوع پرداخته است.
دویست‌وبیست‌ودومین شماره‌ هفته‌نامه‌ خط حزب‌الله با عنوان «رزمندگان بدون مرز» منتشر شد.
kkkk

رهبر انقلاب در نماز جمعه‌ اخیر تهران که به امامت ایشان برگزار گردید، درباره‌ نیروی قدس و اهداف این نیرو بیاناتی را ایراد فرمودند، خط حزب‌الله با توجه به این بخش از سخنان رهبر انقلاب در سخن هفته‌ خود به این موضوع پرداخته است.

اول. دشمن پشت دروازه‌های شهر
«یک شهر اشغال شــده یا در حال اشــغال را در نظر بگیرید... مردمی که در این شــهر هســتند، به طور منطقی چند دسته خواهند شــد: یک دسته کسانی هستند که از پیش با اشغالگر تفاهم کرده‌اند... از آمدن او هم برای خودشان سودی تصور می‌کنند و با او همکاری می‌کنند. اسم این‌ها  را مثلا گروه خائنین بگذاریم. یک دسته کسانی هستند که استقبال نمی‌کنند، اما الان که دشمن دارد می‌آید... فرصت‌طلبی می‌کنند و می‌روند خود را به او نزدیک می‌کننــد... به امید این که از او کمکی...دریافت کنند. اســم این گروه را فرصت‌طلبان بگذاریم. یک گروه به طور طبیعی، حال و حوصله‌ این کارها را ندارند؛ یا ترسو و جبان هستند، یا آگاهی لازم را ندارند؛ بنابراین در خانه‌ها می‌مانند و تسلیم سرنوشت می‌شوند. یک گروه احتمالا یا منطقا کسانی هستند که تحت تأثیر تبلیغات اشــغالگر قرار می‌گیرند... و می‌گویند حضور دیگران چه عیبی دارد. بنابراین آنها هم این گونه تسلیم می‌شوند. یک گروه هم... غالبا کســانی هســتند که ایســتادگی می‌کنند. 

ایستادگی آنها ناشی از این است که میدانند... اشغالگر وقتی خوب مسلط شد، به هیچکس و به هیچ چیز رحم نخواهد کرد؛ بنابراین عشق به خانه و شهر خودشــان، آنها را از خانه بیرون می‌کشاند و مشغول مقاومت می‌شوند. البته بعضی‌ها فقط از خانه‌ خودشان دفاع می‌کنند؛ بعضی‌ها همتشان بیشتر است و از محله یا کل شهر دفاع می‌کنند؛ طبعا این گروه می‌شوند آماج اصلی دشمن. دشمن همه‌ امکاناتش را بسیج می‌کند برای اینکه این گروه را از سر راه خود بردارد... الآن منطقه‌ خاورمیانه، یا بگویید منطقه‌ اسلامی -خاورمیانه و شمال آفریقا - حکم همان شهری را دارد که دشمن آن را اشغال کرده یا در حال اشغال است.»۸۳/۹/۱۱

دوم. پروژه آشوب در منطقه

«ســال ۵۷که انقلاب اســلامی در ایران به وجود آمد و آن غوغای عظیم را در دنیا به راه انداخت، یک عــده از نخبگان درجه‌ یک سیاســی غرب - مثل کیســینجر، مثل هانتینگتون، مثل ژوزف نای... یک سلســله مقالاتــی را در همان اوائل انقلاب... منتشــر کردند؛ مضمون این مقالات و این نوشــته‌ها هشــدار به دستگاه سیاسی غرب... بود؛ به آنها هشــدار می‌دادند، می‌گفتند... این به معنای ظهور یک قدرت جدیدی اســت در منطقه‌ی به قول آن‌ها خاورمیانه» ۹۲/۷/۱۷

پس به ناچار به مقابله‌ با آن با انواع طرح ها و نقشه‌ها برخاستند. صحنه‌ منطقه‌ای و بین‌المللی نشان از یک تغییر الگو میداد که با جنگ اول خلیج فارس و حضور نظامی آمریکا در منطقه کلید خورد. این جنگ آغاز شهرآشوبی ایالات متحده‌ آمریکا به بهانه‌ نظم نوین جهانی بود که با ایجاد پروژه‌های امنیتی و نظامی متعدد، سعی در ســیطره‌ بی‌چون‌ و چرا بر غرب آسیا و همچنین آسیب رساندن و تضعیف جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان الگوی جدید اسلام سیاســی و انقلابی در برابر زیاده‌خواهی‌هایش داشت. «قلب زمین» و «جزیره‌ی ثبات» آمریکایی‌ها، جایی نبود که آن‌ها بتوانند به راحتی از آن بگذرند.

سیاست آمریکا و نظام سلطه «عبارت بود از اینکه در این منطقه باید کشورهائی، وجود داشته باشند که این خصوصیات را داشته باشند: اولا ضعیف باشند؛ ثانیا با یکدیگر دشمن باشند؛ مخالف باشند.  با هم کنار نیایند، نتوانند اتحاد بکنند... ثالثا حکامشان از لحاظ سیاسی، دست نشانده باشند... رابعا از لحاظ اقتصادی مصرف کننده باشند...خامسا از لحاظ علمی عقب افتاده باشند.»۸۹/۱۱/۱۵

 برای دست یافتن به این اهداف، باید محیط منطقه را «آشوب» و «ناامنی»های پشت سر هم فرا می‌گرفت. پس «جنگ نیابتی» را به کمک عناصر منطقه‌ای خود آغاز کردند. دشمن همان دشمن بود، اما با «چهره» و «تاکتیک» جدید. گرچه شروع داستان از عراق و سوریه بود اما در حقیقت «عراق مقدمه بود، شام مقدمه بود؛ مقدمه‌ این بود که بتوانند اینجا را تحت تأثیر قرار بدهند؛ قدرت اینجا موجب شد که اینها در آنجا هم زمین گیر شدند.» ۹۵/۴/۵

سوم. رزمندگان بدون مرز، آن سوی مرزها

کار بزرگ حاج قاســم و رزمندگان بدون مرز او در ســپاه قدس، در حقیقت، فهم دقیق و به شکســت کشاندن آن ســناریوی پیچیده و دهشتناکی بوده و هست که نظام ســلطه برای منطقه و به تبع آن ایران کشیده است. «فرق اســت بین آن وقتی که رادیو و تلویزیون و مردم همه دارند شعار می‌دهند و یک عده هم به جبهه می‌روند و به شهادت می‌رسند -البته آنها هم مقامشان خیلی بالا است- با آن وقتی که این خبرها نیست... یک وقت انسان در خانه‌ی خودش نشسته، دشمن به او حمله می‌کند، موشک می‌خورد، شهید می‌شود؛ او هم شهید است اما فرق می‌کند با کســی که از خانه بیرون می‌آید « و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله» و هجرت می‌کنــد؛ این یک هجرت باارزش است؛ از خانه‌ خودشان، از راحت خودشان، از میان زن و فرزند و پدر و مادر، خودشان را بیرون می‌کشند و به ســراغ جهاد فی سبیل الله می‌روند. این یک امتیاز بزرگ است.» ۹۷/۱۲/۲۲

« شهدای دفاع از حرم اگر نبودند، ما باید حالا با عناصر فتنه ِگر ِ خبیث ِ دشمن اهلبیت و دشمن مردم شیعه، در شهرهای ایران می‌جنگیدیم... ســعی می‌کردند بیایند به این استان‌هایی که با ما هم‌ مرزند؛ جلویشان گرفته شد، بهشان تودهنی زده شد... اگر این کاری را که سرداران باارزش ما انجام دادند انجام نمی‌دادند... باید در همین خیابان‌های خودمان و شهرهای خودمان با این‌ها مبارزه می‌کردیم.»۹۶/۳/۲۸

بنابراین سپاه قدس را به عنوان یک مجموعه و سازمان اداری صرفا  نبینیم؛ بلکه به عنوان یک نهاد انســانی و دارای انگیزه‌های بزرگ و روشــن انسانی مشاهده کنیم... سپاه قدس یک نیرویی اســت که با سعه‌ی صدر به همه جا و همه کس نــگاه می‌کند. رزمندگان بــدون مرزند؛ رزمنــدگان بدون مرز. رزمندگانی که هرجا نیاز باشــد، آنها در آنجا حضور پیــدا می‌کنند؛ کرامت مستضعفان را حفظ می کنند، خود را بلاگردان مقدسات و حریم‌های مقدس می‌کنند. سپاه قدس را به این چشــم نگاه بکنیم، آن وقت، همین‌ها، همین کسانی که با جان خودشان، با همه‌ توان خودشان به کمک ملت‌های دیگر و ضعفای اطراف منطقه که در دسترس آن‌ها است می‌روند، همین‌ها سایه‌ جنگ و ترور و تخریب را از کشــور خودمان هم دور می‌کنند و دفع می‌کنند.

میهن عزیز مــا یک بخش مهمــی از امنیتش محصــول کار همین جوانان مؤمنی است که در زیر فرمانده‌ ســردار شهید عزیزمان سال‌ها کار کردند، تلاش کردند؛ این ها امنیت آورند. برای کشور هم این‌ها امنیت می‌آورند؛ بله، به کمک فلسطین و غزه و دیگر مناطقی که به وجود آن‌ها نیاز هست می‌روند اما برای کشور خودمان امنیت ایجاد می‌کنند.»۹۸/۱۰/۲۷  که امیرالمؤمنین(ع) در خطبه‌ ۲۷ نهج‌البلاغه چنین می‌فرمایند: « جهاد دری اســت از درهای بهشت، که خداوند آن را به روی اولیاء خاص خود گشــوده... هر کس آن را از باب بی‌‏اعتنایی ترک‌ کند خداوند بر او جامه‌ی ذلت بپوشاند، و غرق بلا نماید، و به ذلّت و خواری و پســتی گرفتار آید... به خدا قسم هیچ ملتی مورد حمله قرار نگرفت مگر اینکه ذلیل شد.»

بازوی، حاج قاسم و سپاه قدس، بازوی پرقدرت ایران اســت که نه تنها امنیت، که در سایه‌ امنیت، آزادی و اســتقلال و آرامش را هم برای مردم ایران به ارمغان آورده اســت. خون حاج قاسم و حاج قاسم‌های مدافع حرم، انشاءالله آغاز راهی است برای خروج ابدی شیطان بزرگ از منطقه.

افزودن دیدگاه جدید

About text formats

Restricted HTML

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.