جستجو

خون دلی که لعل شد

26 آبان, 1398 - 11:21
13
رهبری

خاطراتی از دوران کودکی، نوجوانی، جوانی و مبارزات رهبری در این کتاب به انتخاب خودشان و همچنین با نتیجه گیری و نکته گویی خودشان آمده است مطالبی که گاها برای اولین بار عنوان می شوند:
وجه تمایز ایشان با استاد مطهری، شهید بهشتی و شهید باهنر و دکتر شریعتی و تحلیل خودشان از این موضوع برای اولین بار، تمایل ایشان به سخن گفتن به عربی و مشکلات تفاوت های عربی فصیح و شعبی
خاطرات تبعید و زندان و عملکرد ایشان و نکته گویی های خودشان
این کتاب بسیار درس آموز است و همان طور که اشاره شد انتخاب خاطرات از جانب خود ایشان و همچنین توضیحات خود ایشان در کنار خاطره این کتاب را بی نظیر کرده است.